Przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego os. Jagiełły 8

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie ogłasza przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 23 m2 w Radymnie na osiedlu Władysława Jagiełły 8.

  1. Oferta powinna zawierać wartość proponowanej stawki czynszu za 1 m2 wynajmu lokalu użytkowego, nie niższą jednak jak niż 7,20 zł./m2 netto oraz określenie rodzaju działalności prowadzonej w lokalu.
  2. Kryterium wyboru oferenta jest cena (100%).
  3. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu lokalu w terminie do 7 dni od zawiadomienia go o wyniku przetargu.
  4. Dodatkowymi opłatami związanymi z wynajmem lokalu są: opłaty za c.o. i ciepłą wodę (zaliczki rozliczane), opłata za wodę i kanalizację, wywóz odpadów, podatek od nieruchomości (wg stawek uchwalanych przez Radę Miejską).
  5. Oferty składać należy w sekretariacie siedziby Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie przy ul. Złota Góra 11A w zamkniętych kopertach do dnia 9.02.2018 r. godz. 13:00 z dopiskiem: „Przetarg na wynajem lokalu użytkowego – nie otwierać przed 9.02.2018 r. godz. 13:00”.
  6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.02.2018 r. godz. 13:15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie przy ul. Złota Góra 11A.
  7. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie lub pod nr telefonu 16 628 48 60, w godz. 7:00-15:00.
  8. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.