Termomodernizacja budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie aktualnie realizuje umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie” nr RPPK.03.02.00-18-0161/16, zawartą w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu wynosi: 1.510.184,25 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 1.502.497,79 PLN
Dofinansowanie ze środków funduszu: 976.623,55 PLN
Wkład własny: 525.874,24 PLN